Afspraken bedrijven zonder cao

In het kader van goed werkgeverschap hanteren wij vanuit Mettom de volgende richtlijnen als je als opdrachtgever zelf geen personeel in dienst hebt. Is dit wel het geval? Dan hanteren we dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor medewerkers die rechtstreeks bij jou in dienst zijn.

Vakantie

In de arbeidsovereenkomst van de medewerker is opgenomen hoeveel vakantiedagen een medewerker per jaar heeft.

Feestdagen

Als feestdagen gelden de volgende dagen waarop de medewerker recht heeft op doorbetaling van de contracturen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • 1e en 2e kerstdag
 • Koningsdag (of een daarvoor in plaats tredende dag)

Loondoorbetaling bij ziekte

In de arbeidsovereenkomst van de medewerker is opgenomen hoe de loondoorbetaling bij ziekte is geregeld.

Loonvrije wachtdagen

Indien een wachtdag van toepassing is, staat dit in de arbeidsovereenkomst van de medewerker vermeld.

Bijzonder verlof

Bij de volgende gebeurtenissen heeft de medewerker recht op loondoorbetaling van de contracturen:

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van de medewerker: 2 dagen
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van (klein)kind, (schoon)broer of (schoon)zus of (schoon)ouders: 1 dag
 • Overlijden van partner of kind: van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart
 • Overlijden van (schoon)broer, (schoon)zus, (schoon)ouders, grootouders of kleinkind: 1 dag + bijwonen uitvaart

Geboorteverlof

 • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur verdeeld binnen een periode van maximaal 4 weken gerekend van de dag van de bevalling.
 • Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof voor een periode van maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). De uitkering bedraagt 70% van het dagloon met een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De extra verlofweken moeten binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen onder voorwaarde dat eerst het geboorteverlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) is opgenomen.

Onbetaald verlof

 • Niet zijnde ouderschapsverlof of zorgverlof
 • Schriftelijke toestemming opdrachtgever noodzakelijk
 • Mogelijk op incidentele basis

Kortdurend zorgverlof

 • Bij noodzakelijke verzorging van partner, ouder (pleeg- of adoptie-)kind, lid van het huishouden, (groot)ouder, kleinkind, broer/zus
 • Maximaal 2x arbeidsduur per week per 12 maanden
 • 70% loondoorbetaling

Landurig zorgverlof

 • Noodzakelijke verzorging voor iemand uit de omgeving die langere tijd hulpbehoevend is
 • Maximaal 6x arbeidsduur per week per 12 maanden
 • Schriftelijke aanvraag uiterlijk 2 weken voor ingangsdatum
 • Geen loondoorbetaling