Stappenplan arbeidsongeval

De Arbowet kent enkele verplichtingen indien er een arbeidsongeval plaatsvindt binnen jouw organisatie. Deze verplichting geldt niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook voor personen die onder gezag bij jou werkzaam zijn, zoals medewerkers die via ons bij jou werkzaam zijn.

Melden arbeidsongeval

Wanneer zich een ongeval voordoet met ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden op de werkvloer, dien je:

  1. Het ongeval direct melden bij de Inspectie SZW, bel hiervoor 0800-5151;
  2. De situatie van het ongeval zo veel mogelijk ongewijzigd laten. Na de melding wordt er door de Inspectie SZW een onderzoek ingesteld. De inspecteur moet de situatie ter plaatse goed kunnen beoordelen.

Er geldt een maximale boete van €50.000,- indien je een arbeidsongeval niet direct meldt.

Wanneer moet je melden?

Een meldingsplichtig arbeidsongeval is een arbeidsongeval tijdens het werk waarbij de medewerker in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijvend letsel oploopt of overlijdt.

  • Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een bedrijf of instelling, op een locatie, op het land of boerenerf, et cetera. Kortom, overal waar medewerkers aan het werk kunnen zijn. Let op: (verkeers)ongevallen die tijdens woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt, tenzij deze gebeuren met voertuigen van het werk. 
  • Onder ‘ziekenhuisopname’ wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Een poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd. Een polikliniek is een afdeling in een ziekenhuis waar mensen terecht kunnen voor een medische consultatie of kleine behandeling door een arts. 
  • Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels)blindheid, of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten.

Wanneer hoef je niet te melden?

Bedrijfsongevallen zonder ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden maar met een verzuim van meer dan drie werkdagen zijn niet meldingsplichting. Je vult wel een ongevallenrapport in met daarop de aard en datum van het ongeval en verstuurt deze naar ons. Dit rapport wordt opgeslagen in het dossier van de desbetreffende medewerker. Jij als opdrachtgever houdt voor je bedrijf een registratie bij van deze ongevallen. De Inspectie SZW kan vragen naar een overzicht van deze ongevallen.

Onderzoek door inspectie SZW

De Inspectie SZW onderzoekt in principe alle meldingsplichtige arbeidsongevallen. Soms is er voor de inspectie aanleiding om ook niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen te onderzoeken. Bijvoorbeeld bij het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften. Als de Inspectie SZW beslist om een ongeval niet te onderzoeken, dan krijg je hierover telefonisch bericht. De motivatie van deze beslissing wordt later schriftelijk bevestigd. Het slachtoffer ontvangt hiervan een afschrift.

Om een goed beeld te kunnen vormen, hoort de inspecteur doorgaans de medewerker en andere betrokkenen en getuigen. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het ongeval, dan neemt de inspecteur contact op met de nabestaanden. Als opdrachtgever ben je verplicht aan het onderzoek mee te werken en de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie te geven. Zo nodig werkt de Inspectie SZW samen met andere opsporings-/inspectiediensten.

Het onderzoek van de Inspectie SZW is erop gericht om de toedracht en de oorzaak van het ongeval vast te stellen. Dit doen zij door na te gaan of het ongeval is veroorzaakt door een of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen. Waar nodig moet je maatregelen nemen om herhaling te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te heffen, te beveiligen of af te schermen.

Vervolg na onderzoek

  • De inspecteur maakt een ongevalsboeterapport op, als één of meer overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving worden geconstateerd die aantoonbaar met het ongeval in verband staan.
  • Bij ongevallen met een dodelijke afloop wordt altijd eerst met de betrokken officier van justitie bekeken of er sprake is van een vermoedelijk misdrijf. Is dat het geval, dan wordt proces-verbaal opgemaakt.
  • Als de Inspectie SZW bij het onderzoek geen overtreding van wettelijke regels vaststelt, dan maakt de inspecteur een ongevalsrapport op.
  • De Inspectie SZW streeft ernaar om onderzoeken binnen 12 weken af te ronden.

Wat te doen bij schade

Een medewerker die door een arbeidsongeval schade heeft geleden (gezondheid of (im)materieel), kan deze schade verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval.