Verzuimreglement werkgever

Als opdrachtgever zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten aangaande verzuim. In onderstaand reglement worden termen en werkwijze omtrent verzuim bij Mettom nader toegelicht.

Wet Verbetering Poortwachter

De huidige wet, Wet Verbetering Poortwachter, heeft als doel dat werkgever, opdrachtgever en medewerker zich inspannen om de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wie doet wat bij arbeidsongeschiktheid?

Mettom neemt de gehele verzuimbegeleiding op zich en wordt hierbij ondersteund door de arbodienst. Indien noodzakelijk beoordeelt een bedrijfsarts de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker. De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld bij huisbezoeken en beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker. Op grond van artikel 8.4 van de overeenkomst van opdracht verwachten we van de opdrachtgever waar nodig volledige medewerking, de adviezen van de bedrijfsarts zijn immers leidend.

Wat kunnen we wel en niet doen?

In verband met de privacy van onze medewerkers mogen wij als werkgever niet vragen naar de aard van de arbeidsongeschiktheid. Dit betekent ook dat als een medewerker ons hier toch van op de hoogte stelt wij deze informatie niet met de opdrachtgever mogen delen.

Wanneer wordt de opdrachtgever door Mettom geïnformeerd?

Mettom informeert de opdrachtgever regelmatig over de stand van zaken tijdens het verzuim. Hierbij moeten wij dus rekening houden met de privacy van de medewerker en daarom kan Mettom slechts aangeven of de situatie van de medewerker gelijk gebleven of gewijzigd is. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid houdt dit in dat de verzuimafdeling van Mettom in ieder geval na iedere terugkoppeling van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige contact opneemt met de opdrachtgever.

Ziekmelding

Zodra een medewerker zich bij de opdrachtgever heeft ziek gemeld, geeft de opdrachtgever dit direct door aan de verzuimafdeling van Mettom zonder de aard van de ziekmelding te noemen. Indien er sprake is van een (bedrijfs)ongeval of arbeidsconflict vragen we de opdrachtgever dit direct aan Mettom door te geven. Deze bepalingen zijn conform artikel 8.1 en 8.3 van de overeenkomst van opdracht.

Contact met de medewerker

Voor de betrokkenheid van jouw medewerker met je bedrijf is het van groot belang om regelmatig contact te houden met de zieke medewerker. We adviseren je om iedere 2-3 weken even telefonisch contact te hebben. Daarnaast zou je als gebaar een kaartje kunnen sturen. Op deze manier blijf je betrokken bij je medewerker, blijft je medewerker betrokken bij jouw bedrijf en houd je de afstand zo klein mogelijk. Let op: in verband met de privacy van je medewerker mag je in dit soort gesprekken geen medische vragen stellen.

Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt tijdens zijn of haar vakantie, meldt de werknemer dit direct bij de opdrachtgever én bij Mettom. Bij een gegronde ziekmelding worden vakantie-uren omgezet in verzuimuren.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van een conflict tussen de opdrachtgever en de medewerker is er geen sprake van verzuim. De kosten die hieruit voortvloeien komen dan volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien gewenst zal Mettom bemiddelen (artikel 8.3 overeenkomst van opdracht).

Vakantie

Een medewerker bouwt niet alleen vakantie op tijdens verzuim, maar heeft ook recht om vakantie op te nemen. Hiervoor dient de medewerker goedkeuring te vragen aan Mettom, opdrachtgever en de betrokken bedrijfsarts. Vakantie wordt doorgaans goedgekeurd als dit de re-integratie niet in de weg staat. Als de aanvraag is goedgekeurd levert de medewerker hiervoor vakantie-uren in.

Re-intergratie

Zodra de medewerker voldoende belastbaar is voor re-integratie in eigen of aangepaste werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht deze werkzaamheden aan te bieden. De uren waarvoor de medewerker voldoende belastbaar is bevonden worden aan de opdrachtgever door belast. Hierbij houden wij het opbouwschema van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige aan.

Herstelmelding

Zodra een medewerker zich bij de opdrachtgever hersteld heeft gemeld geeft de opdrachtgever dit direct door aan de verzuimafdeling van Mettom.

Ziek na dienstverband/ziek uit dienst

Het kan voorkomen dat een medewerker ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek wordt (en op dat moment geen WW-uitkering ontvangt of niet werkzaam is bij een andere werkgever). De medewerker ontvangt dan in beginsel een ziektewetuitkering waarbij de kosten op de laatste werkgever worden verhaald, in dit geval Mettom. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is naleving van dit reglement ook erg belangrijk.

Transitievergoeding

De voorwaarden om als medewerker aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding gelden ook in geval van ziekte. Een eventueel opgeëiste transitievergoeding wordt volgens afspraak doorbelast aan de opdrachtgever.