Werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn gebonden aan regels en kaders. Deze pagina geeft je de benodigde handvatten om vergoedingen dan wel verstrekkingen richting werknemers juist in te zetten.

De werkkostenregeling

De hoofdregel is dat loon al hetgeen is wat een werknemer geniet. Dit is het brutoloon, maar ook alle vergoedingen en verstrekkingen die de werknemer ontvangt. De zogeheten werkkostenregeling is van toepassing indien de vergoedingen en verstrekkingen worden verstrekt door of via Mettom. Er zijn andere regels van toepassing indien je als opdrachtgever de vergoeding of verstrekking rechtstreeks verstrekt aan de werknemer van Mettom, dus zonder tussenkomst van Mettom.

Wij adviseren:

  • vergoedingen die aan de werknemer van Mettom worden verstrekt via de salarisadministratie van Mettom te laten verlopen;
  • verstrekkingen ook zo veel mogelijk via Mettom te laten verlopen.

Vergoedingen en vertrekkingen

Vergoedingen zijn betalingen aan de werknemer voor door de werknemer gemaakte kosten in het kader van zijn dienstbetrekking. Een voorbeeld is een reiskostenvergoeding.

Verstrekkingen zijn zaken die worden verstrekt/ter beschikking worden gesteld aan de werknemer in het kader van de dienstbetrekking. Een voorbeeld is een telefoon van de zaak.

Door Mettom of via Mettom verstrekt

Op deze vergoedingen en verstrekkingen is de werkkostenregeling van toepassing. Onder de werkkostenregeling kan Mettom maximaal 1,18% van de totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. Over het meerdere is Mettom 80% eindheffing verschuldigd. Mettom toetst hierbij aan de fiscale loonsom die aan de door jou ingeleende werknemers kan worden toegerekend.

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen worden tot de werkkosten gerekend:

  • Een werkgever kan bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Enkele voorbeelden zijn laptops, telefoons etc. mits noodzakelijk, reiskostenvergoedingen tot € 0,21 per kilometer, zakelijke maaltijden.
  • Vergoedingen voor intermediaire kosten. Dit zijn kort gezegd vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet.
  • Kleine verstrekkingen uit een andere relatie dan de dienstbetrekking. Hierbij is sprake van een persoonlijke attentie met een maximale factuurwaarde van € 25 inclusief BTW die wordt gegeven in een situatie waarin ook anderen een attentie plegen te geven. Bijvoorbeeld een fruitmand voor de zieke werknemer.

Daarnaast zijn er vergoedingen en verstrekkingen die weliswaar als werkkosten worden aangemerkt, maar op nihil worden gewaardeerd. Dit zijn met name werkplek gerelateerde voorzieningen en werkkleding.

Voorbeeld berekening vrije ruimte
De fiscale loonsom is € 500.000. De werkkosten zijn € 15.000. De fiscale uitwerking is dan als volgt:

Werkkosten: € 15.000
Vrije ruimte: € 5.900 (1,18% van € 500.000)
Heffingsgrondslag: € 9.100

Verschuldigde eindheffing € 7.280 (80% van € 9.100)

Werkkostenformulier

Vergoedingen aan de werknemer dienen via de salarisadministratie van Mettom te verlopen. Wij adviseren om de verstrekkingen ook aan Mettom door te geven. Mettom kan mogelijk gebruik maken van de vrije ruimte, wat resulteert in minder belastingdruk voor jou als opdrachtgever of voor de betreffende werknemer. Verstrekkingen kun je doorgeven via ‘Acties’ in het Mettom Portaal.

Het bovenstaande is een globale uiteenzetting. De werkkostenregeling kent een zeer uitgebreide en gedetailleerde wet- en regelgeving. Voor meer informatie en uitleg kun je uiteraard ook terecht bij je eigen accountant.